Ropasystems

Privacy Policy

Privacy- en beveiligingsbeleid Ropa Systems B.V. te Someren

Inleiding
Ons bedrijf slaat persoonsgegevens van cliënten op. Dat kunnen de gegevens van een
ondernemer/eigenaar zijn, of bij een vennootschap de bestuurder daarvan; in voorkomende gevallen
kunnen het ook gegevens zijn van andere bij de cliënt werkzame medewerkers.
De betrokken personen mogen erop vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en vertrouwelijk met hun
persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.
Dit beleid beschrijft hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Doel van dit beleid is om de
organisatorische en technische maatregelen te nemen die in redelijkheid van ons verwacht mogen
worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.
De leiding van het bedrijf/ kantoor is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het
toezien op de naleving ervan. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid
integer, vertrouwelijk en overigens zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

Grondslag en doel
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en vastgelegd voor het goed uitvoeren van de
werkzaamheden die wij in opdracht van onze cliënten uitvoeren en verder voor de naleving van
eventuele wettelijke verplichtingen. Zie daarnaast ook het kopje ‘Website’ hierna.
Het kan ook zijn dat wij specifiek toestemming hebben van betrokkene(n) om gegevens te bewaren,
bijvoorbeeld een potentiële cliënt waar nog geen cliëntrelatie mee bestaat, maar wiens gegevens wij
van deze potentiële cliënt met het oog op eventuele toekomstige opdrachten gedurende een bepaalde
periode mogen bewaren;
Tot slot kunnen wij persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk bewaren indien dat wenselijk is in
verband met onze aansprakelijkheidspositie (een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’).

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode
bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om ontvangen opdracht(en) /werkzaamheden goed te
kunnen uitvoeren en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven (bijvoorbeeld in verband met
de fiscale bewaarplicht).
Bij reguliere/vaste cliënten blijven de contactgegevens en gegevens relevant voor de facturering in
ons relatiebeheersysteem staan, zolang het de verwachting is dat zij vaker diensten of producten bij
ons zullen afnemen.
Tot slot bewaren wij persoonsgegevens van ex-cliënten voor zover en voor zo lang dat nodig is in
verband met onze mogelijke aansprakelijkheidspositie.

Rechten van betrokkenen
Op verzoek zullen wij een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens die we van hem/haar
vastleggen. In alle gevallen kunnen personen van ons vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of
de gegevens te verwijderen. Behoudens eventueel wettelijke verplichtingen zullen we dat dan ook op
zo kort mogelijke termijn doen.

Beveiliging
Wij hebben, rekening houdend met de gesignaleerde mogelijke risico’s, passende technische
maatregelen getroffen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen. De software en data
zijn beveiligd via firewalls en beschermingssoftware en ook de (SSL-beschermde) website voldoet aan
de geldende eisen.
Ook organisatorisch hebben wij passende maatregelen genomen. Elke medewerker heeft een
inlogprofiel. Bij het opstarten van een computer moeten de medewerkers een inlognaam en een
wachtwoord invoeren. Ook vraagt bepaalde programmatuur om een inlognaam en wachtwoord.
De toegang van medewerkers tot verschillende programmatuur c.q. gegevens is afgestemd op hun
functies, taken en verantwoordelijkheden.
Elke nacht wordt er een back-up gemaakt van de bestanden. Om veiligheidsredenen is de verdere
bewaarprocedure rond de back-up vertrouwelijk.
Ons bedrijf heeft een servicecontract afgesloten met Proteus Systems Europe BV te Waardenburg
(ERP) en e-Quest Automatisering BV (Hosted werkplekken en Data opslag)

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de
vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een
aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het
datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige
gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.
Uiteraard wordt een dergelijk incident grondig geëvalueerd en worden indien mogelijk nadere
maatregelen genomen die herhaling van het incident zo goed mogelijk voorkomen.
Wij informeren onze medewerkers zodat zij enerzijds een inbreuk in verband met persoonsgegevens
kunnen herkennen en anderzijds weten wat zij in de betreffende omstandigheden moeten doen.
Wij leggen alle inbreuken in verband met persoonsgegevens vast in een intern register.

Inschakelen derden
Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan (betrouwbaar te achten) derden wanneer dat
wettelijke verplicht is, of omdat dit in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen
werkzaamheden noodzakelijk is en verder bijvoorbeeld indien dit nodig is voor onze bedrijfsvoering;
denk aan het verstrekken van gegevens aan partijen waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld een
fiscaal-jurist, pensioendeskundige, et cetera. Met dergelijke derden worden schriftelijke afspraken
gemaakt, waarin wordt overeengekomen dat ook deze derden zich houden aan de wet- en
regelgeving.
In geen geval zullen wij de gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken en ook
niet aan ‘goede doelen.’
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in een online omgeving zullen wij ook met de betreffende
softwareleverancier de nodige afspraken maken. Onder meer zullen wij vaststellen dat de betreffende
partij de persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft als die landen niet
een privacybeschermingsniveau bieden dat minimaal gelijk is aan het niveau in Nederland.

Website
Op onze website houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen. Verder kunnen bezoekers van
onze website als ze een vraag hebben via het betreffende formulier contactgegevens achterlaten. Wij
zullen de opgegeven contactgegevens uitsluitend gebruiken om contact op te kunnen nemen met de
betreffende bezoeker.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat en verder beveiligd met actuele software.
Onze privacyverklaring is ook in te zien en eventueel te downloaden via de website.

Verwerkingsregister
Allerlei aspecten rond de diverse persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt, worden door ons
vastgelegd in een ‘verwerkingsregister van persoonsgegevens’. Hierin is in kaart gebracht welke
categorieën persoonsgegevens van verschillende categorieën betrokkenen wij verwerken om diverse
redenen/ voor diverse doelen.
Doordat wij door middel van dit verwerkingsregister een goed beeld hebben van de vastleggingen/
verwerkingen van alle persoonsgegevens. hebben wij ook helder welke risico’s er rond de
bescherming van die persoonsgegevens bestaan. Zo kan duidelijk worden bepaald en gemonitord of
de technische en organisatorische maatregelen (nog) afdoende zijn c.q. of er nog aanvullende
maatregelen moeten worden getroffen.
Secundair doel van het verwerkingsregister is dat aan belanghebbenden (betrokkenen,
verwerkingsverantwoordelijken, toezichthouders, etc.) verantwoording kan worden afgelegd over het
adequaat omgaan met persoonsgegevens.